• About us
  • |
  • How it works
  • |
  • Contact us
  • |
  • Pricing
  • Languages

You are subscribed to this blog 112 within your search criteria       
toby | 2012-08-30 00:30:57
ผมยังคงรักประเทศไทยและคิดถึคุณมาก ผมรู้ว่าผมไม่ได้สร้างบันทึกออนไลน์ (blog) ขึ้นมามากนัก คุณคิดว่าผมควรที่จะยังสร้างบันทึกออนไลน์ต่อไปดีหรือเปล่า ผมสามารถที่จะสร้างบันทึกออนไลน์ได้อีกมากแต่ผมกลัวว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อ คุณคิดว่าผมควรที่จะทำอย่างไร???? มีเพียงแค่ผู้หญิงไทยที่สามารถอ่านบันทึกออนไลน์ของ Toby... ผู้หญิงไทยยังคงเป็นเพื่อนของผมใช่มั้ย ??? " I still love Thailand and miss you very much. I know I have not been making any blogs. Do you think I should keep making blogs? I have many blogs I can make but I do not want you to get bored with me.. What do you think I should do????
 Convert InTo  View comments (36)


Prev  |   1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  of 112    |  Next